TREĆI JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Na osnovu Odluke o formiranju budžetskog fonda za privredni razvoj Opštine Dimitrovgrad od 18.12.2013. i 11.04.2014. godine, Izmene Programa rada budžetskog fonda za privredni razvoj Opštine Dimitrovgrad za 2020. godinu br. 06-127/2020-17/3-17 od 14.10.2020. godine

Opština Dimitrovgrad

raspisuje

TREĆI JAVNI POZIV

za dodelu subvencija privrednim subjektima u okviru Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za privredni razvoj Opštine Dimitrovgrad

za 2020. godinu

Po ovom javnom pozivu, iz sredstava Budžetskog fonda za privredni razvoj u budžetu Opštine Dimitrovgrad za 2020. godinu, finansira se

1.         Subvencija kamate na kreditna zaduživanja privrednoh subjekata

2.         Podrška privrednim subjektima za nabavku opreme i investiciono ulaganje u objekat.

3.         Podrška poljoprivrednim proizvođačima subvencionisanjem doprinosa radnika

4.         Podrška zapošljavanju sezonskih radnika.

5.         Podrška pružaocima usluga tehničkog predloga za investiciono ulaganje u opremu ili objekat radi obezbeđivanja uslova i unapređenja usluga.

Postupak dodele finansijskih podsticaja po ovom Javnom pozivu sprovodi se po sledećim uslovima:

1.         Korisnici subvencije:

U okviru predviđenih mera mogu konkurisati preduzetnici i privredna društva koja imaju sedište i delatnost obavljaju na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Od subvencionisanja se izuzimaju delatnosti koje su navedene u Uredbi o klasifikaciji delatnosti pod sektorom A – poljoprivreda i šumarstvo, osim za Meru 3.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu nemaju privredni subjekti u teškoćama (u smislu člana 2. tačka 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći)

2.         Namena sredstava:

Mera 1: Subvencija kamate po kreditima čija je namena:

–           Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora na teritoriji opštine

–           Kupovina opreme za obavljanje privredne delatnosti

–           Likvidnost

–           Refinansiranje prethodnih kredita čija je namena jedna od navedenih

Za namenu 3 i 4 mogu konkurisati svi privredni subjekti s tim što privredini subjekti koji nisu radili za vreme vanrednog stanja imaju prednost nad privrednim subjektima koji su obavljali svoji delatnost za vreme vanrednog stanja.

Korisnik subvencije se obavezuje da zadrži broj zaposlenih od momenta podnošenja prijave za vreme korišćenja podsticajnih sredstava iz mere 1.

Maksimalni iznos kreditnog zaduženja iznosi 50.000,00 evra u dinarskoj ili protivvrednosti drugih inostranih valuta.

Maksimalni period otplate na koji se odobrava subvencija je 5 godina.

Subvencija kamate isplaćuje se po planu isplate koji sadrži sledeće elemente:

–           Kamata iz ugovora o kreditu na godišnjem nivou, maksimalno do 12%

–           Period isplate i broj anuiteta podudara se sa planom otplate iz ugovora o kreditu, počev od rata koje dospevaju posle 01.01.2020. godine

–           Proporcionalni metod obračuna kamate

–           Isplata subvencije se vrši jednom godišnje kumulativno za godinu dana

Sredstva opredenjena za sprovođenje ove mere iznose 2.400.000,00 dinara

Sredstva iz ove mere se ne mogu koristiti ukoliko je predmetno kreditiranje kupovina parcela u Radnoj zoni Beleš, ili kupovini gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu opštine Dimitrovgrad.

Mera 2: Podrška privrednim subjektima za nabavku opreme ili investiciono ulaganje u objekat u svrhu obavljanja registrovane delatnosti ili samozapošljavanja i to:

–           Nabavka nove opreme koja se koristi za obavljanje registrovane delatnosti

–           Investiciono ulaganje i rekonstrukcija poslovnog prostora koji se koristi za obavljanje registrovane delatnosti

Maksimalni iznos subvencije je 250.000,00 dinara po novozaposlenom licu.

Učešće podnosioca prijave u ukupnoj investiciji iznosi najmanje 30% od dodeljene subvencije.

Korisnik subvencije obavezuje se da zasnuje radni odnos sa nezaposlenim licem, odnosno da osnuje privredni subjekat sa sedištem u opštini Dimitrovgrad u kojem zasniva radni odnos (samozapošljavanje). Lica koja se samozapošljavaju po ovom Javnom pozivu moraju biti sa evidencije NSZ u Dimitrovgradu i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Dimitrovgrad najmanje 6 meseci.

Korisnik subvencije se obavezuje da lica koja zaposli po ovoj meri, zadrži u radnom odnosu najmanje 12 meseca. U slučaju raskida radnog odnosa po bilo kom osnovu, Korisnik subvencije je obavezan da uposli nova lica koja ispunjavaju navedene uslove i ista drži u radnom odnosu do isteka ugovorenog perioda.

Sredstva opredeljena za sprovođenje ove mere iznose 4.000.000,00 dinara.

Mera 3: Podrška poljoprivrednim proizvođačima subvencionisanjem poreza i doprinosa za zaposlene za privredne subjekte koji obavljaju delatnosti iz kategorije A prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti kao i na registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Subvencija iznosi 30% rashoda za bruto zaradu, maksimalno do tri lica sa prebivalištem na teritoriji opštine najmanje godinu dana.

Subvencija se isplaćuje maksimalno za šest meseci u kalendarskoj godini.

Isplata subvencije se vrši jednom godišnje kumulativno za period do šest meseci, na osnovu prijave korisnika subvencije.

Korisnik subvencije se obavezuje da lica koja zaposli po ovoj meri, zadrži u radnom odnosu sa nepromenjenim ličnim dohodkom najmanje dvostruko duže od perioda u kojem je koristio subvenciju.

U slučaju raskida radnog odnosa po bilo kom osnovu, Korisnik subvencije je obavezan da uposli nova lica koja ispunjavaju navedene uslove i ista drži u radnom odnosu do isteka ugovorenog perioda.

Sredstva opredeljena za sprovođenje ove mere iznose 600.000,00 dinara.

Mera 4: Podrška zapošljavanju sezonskih radnika

Subvencija iznosi 100% rashoda za poreze i doprinose za period od tri meseca.

Korisnik subvencije se obavezuje zarada zaposlenih u okviru ove mere bude najmanje 20% veća od propisane minimalne zarade.

Isplata subvencije se vrši jednom godišnje kumulativno za ceo period.

Sredstva opredeljena za sprovođenje ove mere iznose 400.000,00 dinara.

Mera 5: Podrška pružaocima usluga tehničkog predloga za investiciono ulaganje u opremu ili objekat radi obezbeđivanja uslova i unapređenja usluga.

Namena sredstava je subvencionisanje ulaganje u opremu ili objekte u svrhu obavljanja delatnosti obavljanje tehničkog pregleda za registraciju poljoprivrednih i tehničkih vozila i priključnih mašina.

Privredni subjekti koji konkuriše po ovoj meri se obavezuje da besplatno pruža usluge tehničkog pregleda poljoprivrednih vozila i priključnih mašina koja su regustrovana u opštini Dimitrovgrad, u periodu od godinu dana od dobijanja saglasnosti MUP za obavljanje tehničkog pregleda nakon sprovedenih radova na objektu.

Sredstva namenjena za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara.

3.         Način prijavljivanja

Prilikom prijavljivanja na Javni poziv, podnosilac prijave je dužan da priloži:

–           Popunjen prijavni obrazac

–           Rešenje o upisu privrednog subjekta u APR

–           Spisak lica ovlšćenih za potpisivanje sa overenom kopijom OP obrasca

–           Fotokopija kartona deponovanih potpisa

–           Fotokopija važeće lične karte ovlašćenog lica

–           Registrovane finansijske izveštaje za prethodne dve godine

–           Pisanu izjavu da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine

Za meru 1:

–           Ugovor o kreditu sa planom otplate

–           Uverenje banke da je kredit aktivan u otplati, ne stariji od 30 dana

Za meru 2:

–           Za nabavku nove opreme račun za nabavlju opremu iz tekuće kalendarske godine.

–           Za investiciono ulaganje u objekat, projekat za rekonstrukciju/adaptaiju objekta i građevinska dozvola, račun za nabavljeni materijal ili račun izvođača radova iz tekuće kalendarske godine.

Za meru 5:

–           Za nabavku nove opreme prilaže se račun za nabavljenu opremu  izdat u tekućoj kalendarskoj godini

–           Za investiciono ulaganje u objekte prilaže se projektno-tehnička dokumentacija , građevinska dozvola/ rešenje o odobrenju za izvođenje radova, račun za nabaljeni građevinski materijal, odnosno račun izvođača radova izdati u tekućoj godini.

4.         Rok za podnošenje prijava

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava.

Prijavni formular sa pratećom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom predaje se pisarnici opštinske uprave ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Opština Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad, Opštinska uprava, Odsek za lokalni ekonomski razvoj, sa naznakom „Za javni poziv po programu podrške privredi“

Za sve detaljne informacije po ovom javnom pozivu, zainteresovana lica mogu se obratiti Odseku za lokalni ekonomski razvoj telefonom na 361-108 lokal 123.

Br. 400-764/2020-16

U Dimitrovgradu                                                                                     Opština Dimitrovgrad

20.10.2020. godine                                                                                                      Predsednik: Vladica Dimitrov

                                                                                                                                                                                                                                          

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons