ВЕСТИ

ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

2714

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о изменама и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

  1. У Одлуци о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 75/20, 76/20, 84/20, 98/20, 100/20 и 106/20), у тачки 4. додају се нови ст. 1. и 2, који гласе:

„Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима који у Републику Србију долазе из Републике Северне Македоније, Републике Бугарске, Румуније и Републике Хрватске дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне националне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију.

Услови за улазак у Републику Србију из става 1. ове тачке не примењују се на држављане Републике Србије који долазе из држава наведених у ставу 1. ове тачке и на стране држављане који:

1) су у транзиту кроз Републику Србију, када се ради о:

(1) посади теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије,

(2) посади и кабинском особљу ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија и посади, особљу и путницима који су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

2) су акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

3) су деца до 12 година старости, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседује негативан тест из става 1. ове тачке;

4) имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији.”

Досадашњи став 1. постаје став 3.

У досадашњем ставу 2, који постаје став 4, број: „1.” замењује се бројем: „3.”

  1. Тачка 4б брише се.
  2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-6475/2020

У Београду, 13. августа 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *