NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3,19/2021-18,  22/2021-3), Naredbe o izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19  (“Sl. glasnik RS“ br. 025/2021), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 22.03.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću: 

N A R E D B U

1. Izuzetno od odredaba tačke 5. stav 1., tačke 6. stav 1. i tačke 8. Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21), u periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.);

2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).

2. Ograničenje iz tačke 1. ove Naredbe ne odnosi se na radno vreme:

1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke),

2) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda,

3) prodavnica hrane za životinje (pet šopovi i dr.),

4) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;

5) pravnih lica i preduzetnika koje vrše pripremu i dostavljanje hrane, kao i prodaju hrane „preko šaltera”.

3. U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta),

2) pružanja zanatskih i drugih usluga,

3) oblasti sporta (teretana, vežbaonice i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.),

4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.).

4. U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 21.00 časova mogu raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda,

2) prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.),

3) otvorenih pijaca, kao i radnji i prodajnih mesta u okviru otvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl),

4) u oblasti kulture (pozorište, bioskop, muzej, galerija).

5. Ograničenja iz tač. 1.- 4. ove Naredbe se ne odnose na radno vreme:

1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke),

2) benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva,

3) trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

4) ordinacija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i sl.

6. U radnom vremenu iz tač. 1. – 4. ove Naredbe u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretanu gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

7. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tačke 1., tačke 2., tačke 3., tačke 4., tačke 5. i tačke 6. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 1., tačke 2., tačke 3., tačke 4., tačke 5. i tačke 6.  ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tačke 1., tačke 2., tačke 3., tačke 4., tačke 5. i tačke 6. ove Naredbe.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad  da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Za kontrolu poštovanja mera na gradskoj   pijaci, pored Komunalnog inspektora, nadležno je i JP „Komunalac“ Dimitrovgrad.

8. Ova Naredba sastavni je deo Naredbe Štaba za vanredne situacije („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21).

9. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo dok to nalaže epidemiološka situacija.

Broj: 06-46/2021-17/1

Datum: 22.03.2021. godine

                                                    KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                    Vladica Dimitrov s. r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.