ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

NAREDBA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE 05.04.2021.

Na osnovu Zakona o odbrani  („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020-46, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021,19/2021-18,  22/2021, 29/21, 34/21), Naredbeo izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19  (“Sl. glasnik RS“ br. 036/2021), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 12.04.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:       

N A R E D B U

o izmeni i dopuni Naredbe br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine

 („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21)

1. U Naredbi Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21):

– u tački 1. podtačka 2. se briše.

2. U Naredbi Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21) posle tačke 2. dodaje se tačka 2a koja glasi:

            „2a. Počev od 12. aprila 2021. godine u radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (u daljem tekstu: objekat), osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja).

1) Upravljač objekta dužan je da obezbedi da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera.

2) Upravljač objekta, pored sprovođenja mera utvrđenih Naredbom Štaba za vanredne situacije br. 06-6/2021-17/2  od 15.01.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 4/21) i Naredbom Štaba za vanredne situacije br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21), dužan je da obezbedi sledeće:

– na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

– ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

– u objektu moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

– na ulazu u objekat moraju se koristiti dezobarijere;

– fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

– zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;

– zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;

– mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar),

– korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);

– korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka;

– ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekata bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

3) Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, odnosno pruža usluge (u daljem tekstu: radnja), pored sprovođenja mera utvrđenih Naredbom Štaba za vanredne situacije br. 06-6/2021-17/2 od 15.01.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21), dužan je da obezbedi sledeće:

– na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;

– ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

– u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

– ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočiljivim oznakama biti vidno obeležno neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra;

– fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

– zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;

– zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;

– mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar),

– korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);

– korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji;

– ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;

– korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.”

3. U dosadašnjoj tački 5. Naredbe br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21), reči: „tač. 1. i 2.” zamenjuju se „rečima: „tač. 2. i 3.”.

4.  U Naredbi br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21) redni broj: „3.” ispred reči: „U radnom vremenu” zamenjuje se rednim brojem: „4.”, a dosadašnji redni brojevi od 4. – 10. zamenjuju se rednim brojevima 5. – 11.

5. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tačke 2. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 2. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tačke 2. ove Naredbe.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad  da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni or    gan ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Za kontrolu poštovanja mera na gradskoj pijaci, pored Komunalnog inspektora, nadležno je i JP „Komunalac“ Dimitrovgrad.

6. Ova Naredba sastavni je deo Naredbe Štaba za vanredne situacije br. 06-53/2021-17/1 od 05.04.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 20/21) i Naredbe Štaba za vanredne situacije br. 06-6/2021-17/2 od 15.01.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 4/21).

7. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo dok to nalaže epidemiološka situacija.

Broj: 06-59/2021-17/1

Datum:12.04.2021. godine.

                                                    KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                    Vladica Dimitrov s.r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *