ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

JAVNI OGLAS RADI PRUŽANJA STAMBENE PODRŠKE U VIDU SUBVENCIONISANJA ZAKUPNINE

REPUBLIKA SRBIJA

Opština Dimitrovgrad                                                  

ul. Balkanska br. 2           

+ 381 10 361 108

Na osnovu člana 92. stava 1. tač.1, člana 93. stav 1. tačka 2, člana 95, člana 106, člana 107. i člana 108. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon), člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), Odluke o pružanju stambene podrške na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-127/2020-17/3-16 od 19.10.2020. godine („Sl. list Opštine Dimitrovgrad“ br. 41/2020), Pravilnika o pružanju stambene podrške u vidu subvencionisanja zakupnine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 51/2021), člana 59. stav 1. tačka 8. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19), Predsednik opštine Dimitrovgrad, dana 05.11.2021. godine, objavljuje:

J A V N I  O G L A S

radi pružanja stambene podrške

u vidu subvencionisanja zakupnine

Predmet javnog oglasa

Predmet javnog oglasa je pružanje stambene podrške u vidu subvencionisanja zakupnine stana/ kuće, odnosno stambenog dodatka.

Ovim javnim oglasom pozivaju se zainteresovana lica da podnesu zahtev za subvencionisanje zakupnine stana, odnosno kuće.

Subvencionisanje zakupnine stana/kuće  vrši se učešćem u plaćanju zakupnine ili neprofitne zakupnine za zakup stana (stambeni dodatak).

II Učesnici javnog poziva

Na javni poziv se može prijaviti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji opštine Dimitrovgrad najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva, a koje je:

– beskućnik, koje je sa takvim statusom registrovano u Centru za socijalni rad Dimitrovgrad;

–  privremeni beskućnik, odnosno lice koje je ostalo bez stana ili su mu značajno narušeni uslovi stanovanja usled konstruktivne nestabilnosti objekta, odnosno usled elementarne ili druge nepogode, a koje nema dovoljno sredstava da samostalno reši stambenu potrebu;

– žrtva porodičnog nasilja bez odgovarajućeg stana, koja nema dovoljno sredstava da samostalno reši stambenu potrebu;

– lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu;

– lice bez  stana, odnosno bez odgovarajućeg stana koje ima svojstvo borca I kategorije, kao i korisnik prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

– lice bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana koje je osoba sa invaliditetom;

– lice bez stana, odnosno bez odgovarajućeg stana, koje nema dovoljno sredstava da obezbedi stan na tržištu za sebe ili za sebe i svoje porodično domaćinstvo.

Granice prihoda kao uslov za ostvarivanje prava na ovaj vid stambene podrške su: 

  • maskimalni prihod za jednočlano domaćinstvo u novčanom iznosu od 59.770,20 dinara;
  • maksimalni prihod za višečlano domaćinstvo u novčanom iznosu po formuli: 1 (podnosilac zahteva) + broj članova domaćinstva preko 14 godina koji se množi sa 0,7 + broj članova domaćinstva iznad 14 godina koji se množi sa 0,5. Dobijeni rezultat iz formule se množi sa 59.770,20 dinara.

Prilikom utvrđivanja maksimalnih prihoda porodičnog domaćinstva osobama sa invaliditetom koeficijent se uvećava za dodatnih 0,5.

Ostali uslovi

  1. Za odobreni iznos stambenog dodatka zakupodavac stana (vlasnik stana u privatnoj svojini) smanjuje iznos zakupnine zakupcu, a taj iznos se refundira iz budžeta opštine Dimitrovgrad;
  2. Visina novčanog iznosa stambenog dodatka za subvencionisanje zakupnine je fiksna i iznosi 50,00 (slovima: pedeset) evra u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan ispunjenja obaveza, izuzetno, za korisnike stambene podrške koji su maloletna lica, čiji je staratelj Centar za socijalni rad Dimitrovgrad, može se priznati novčani iznos od najviše 80,00 (slovima: osamdeset) evra u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan ispunjenja obaveze.
  3. Stan/kuća koji se daje u zakup mora biti u privatnoj svojini i sa rešenim imovinsko – pravnim odnosima.

Napomena: U slučaju istog broja bodova, prednost na ostvarivanje prava za subvencionisanje zakupnine imaju samohrani roditelji i porodice sa decom.

Eliminacioni kriterijum:

Zakupodavac, odnosno vlasnik stana/ kuće, ne može biti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena srodstva, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodtvu, sa podnosiocem prijave, odnosno sa korisnikom ovog vida stambene podrške.

Prijave koje ne ispunjavaju eleminicaioni kriterijum, Stambena komisija odbacuje rešenjem.

III. Potrebna dokumentacija

Učesnik javnog poziva podnosi sledeću dokumentaciju:

          Potrebna dokumentacija                   Dokument dostavlja
1. Obrazac za prijavuDostavlja podnosilac zahteva  
2. Izjava saglasnosti za pristup ličnim podacima (za sve punoletne članove domaćinstva)Dostavlja podnosilac prijave
3. Očitana lična karta  Dostavlja podnosilac zahteva
4. Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodičnog domaćinstvaPribavlja  komisija po službenoj dužnosti
5. Potvrda o prihodima za sve članove domaćinstva za period maj – oktobar 2021 , odnosno potvrda o nezaposlenosti  Dostavlja podnosilac zahteva
6. Dokaz o invalidnosti – Rešenje Uprave za boračko – invalidsku zaštituDostavlja podnosilac zahteva
7. Dokaz o telesnom oštećenju  – Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje       Dostavlja podnosilac zahteva
8. Za roditelja, usvojitelja ili staratelja deteta sa psihofizičkom ometenošću – mišljenje teritorijalno nadležne komisije za pregled dece ometene u razvoju  Dostavlja podnosilac zahteva
9. Dokaz da je podnosilac zahteva korisnik prava na novčanu socijalnu pomoćDostavlja podnosilac zahteva
10. Dokaz da je podnosilac zahteva samohrani roditelj – presuda suda ili potvrda Centra za socijalni rad Dimitrovgrad  Dostavlja podnosilac zahteva
11. Uverenje o državljanstvu RSPribavlja  komisija po službenoj dužnosti
12. Potvrda o prebivalištu za sve članove domaćinstvaPribavlja  komisija po službenoj dužnosti
13.Uverenje o imovnom stanju, odnosno izvod iz lista nepokretnostiDostavlja podnosilac zahteva
14.Overena izjava u Uslužnom centru u Dimitrovgradu da podnosilac prijave, kao i članovi njegovog domaćinstva, nemaju u svojini stan/ kuću na teritoriji R. Srbije, koja se daje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću    Dostavlja podnosilac zahteva
15. Presuda nadležnog suda o obavezi izdržavanja (samo za lica koja su podnosilac zahteva i članovi porodičnog domaćinstva dužni po zakonu da izdržavaju)    Dostavlja podnosilac zahteva
16. Izvod iz matične knjige venčanihPribavlja  komisija po službenoj dužnosti
17. Overena izjava o postojanju vanbračne zajedniceDostavlja podnosilac zahteva

IV Podnošenje prijava

Zahtevi se podnose Stambenoj Komisiji u zatvorenim kovertama putem pošte, na pisarnici Opštine Dimitrovgrad na adresu ul. Balkanska br. 2  ili u Uslužnom centru opštinske uprave, ul. Balkanska br. 5, sa naznakom:

                         Javni poziv za subvencionisanje zakupnine – NE OTVARATI

Rok za podnošenje zahteva je do 19.11.2021. godine.

Komisija vrši bodovanje po zahtevima čiji podnosioci ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom, Odlukom o pružanju stambene podrške na teritoriji opštine Dimitrovgrad i Pravilnikom za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 06-143/20-15/7-3 od 21.10.2020. godine, koji je sastavni deo Javnog oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave Stambena komisija odbacuje Rešenjem.

V Postupak dodele stambene podrške

Na osnovu sprovedenog bodovanja, stambena komisija sačinjava Predlog liste reda prvenstva za subvencionisanje zakupnine i objavljuje istu na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Dimitrovgrad www.dimitrovgrad.rs

Podnsioci zahteva mogu podneti prigovor Opštinskom veću opštine Dimitrovgrad u roku od 15 dana od dana objavljivanja iste,poštom na adresi Balkanska br. 2 ili lično na pisarnici u zgradi Opštinske uprave, ul. Balkanska br. 2.

Po donošenju odluke o svim prigovorima iz prethodnog stava, stambena komisija utrđuje listu reda prvenstva za subvencionisanje zakupnina.

Lista reda prvenstva objavljuje se u Službenom listu opštine Dimitrovgrad, na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici opštine Dimitrovgrad.

Na osnovu liste reda prvenstva Skupština opštine Dimitrovgrad,na predlog Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad,donosi Odluku o dodeli stambene podrške za subvencionisanje zakupnine.

Odluka o dodeli stambene podrške za subvencionisanje zakupnine objavljuje se u Službenom listu opštine Dimitrovgrad, na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici opštine Dimitrovgrad.

Na osnovu pravosnažne Odluke o dodeli stambene podrške za unapređenje uslova stanovanja, Predsednik opštine Dimitrovgrad zaključuje Ugovor o  subvencionisanju zakupnine.

VI Informacije

Za sve dodatne informacije podnosilac zahteva može se obratiti na kontakt telefon: 010/361-108, lokal br. 217.

Br. 400-1657/2021-16

U Dimitrovgradu,

dana 05.11.2021.  godine

OPŠTINA DIMITROVGRAD

                                                                                            PREDSEDNIK

                                                                                            Vladica Dimitrov

foto: arhiva RTC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *