ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

IZMENE I DOPUNE NAREDBE OPŠTINSKOG ŠTABA

Naredba opštinskog štaba za vanredne situacije podrazumeva izmenu i dopunu tačke 20. Naredbe br. 06-228/2021-17/1 od 25.10.2021. godine. Naime, izmena se odnosi na to da su pravno lice i preduzetnik koji vrše pružanje ugostiteljskih usluga, dužni da proveru validnosti kovid sertifikata vrše preko KORONA REDARA, kao i da su pravno lice ili preduzetnik ili organizator događaja ODGOVORNI u koliko dozvole boravak u objektu posle 22 časa do kraja radnog vremena licu koje nema Kovid sertifikat. Kazne za fizička lica, korona redare, pravna lica, preduzetnike i organizatore događaja propisane su tački 23. ove Naredbe.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 5. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,  čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021, 95/2021 i 99/2021 i 101/2021), Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 61/21 i 70/21), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru („Sl. glasnik Republike Srbije br. 60/21), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (“Sl. list opštine Dimitrovgrad” br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 28.10.2021. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:      

N A R E D B U

1. Svako je obavezan da nosi zaštitnu masku za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti KOVID – 19, i održava međusobno rastojanje od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu.

2. Svako je obavezan da nosi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje dva metra (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.).

3. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu.

4. Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, uključujući i izvođenje ekskurzija i organizovanje maturskih zabava, kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

5. Radno vreme ugostiteljskih objekata, izuzev onih u kojima se priprema hrana i piće koja se dostavlja korisnicima ili u kojima se prodaju hrana i pića preko šaltera, odnosno bez ulaska kupca u sam objekat, kao i onih u kojima se usluge pružaju u otvorenom delu objekta, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 01.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Ugostiteljski objekti u kojima se vrši priprema hrane i pića za dostavu, kao i ugostiteljski objekti koji prodaju hranu i piće bez ulaska korisnika u objekat dužni su da obezbede da se ispred objekata ne okuplja više od tri korisnika, kao i da lica koja su ispred objekta nose maske i drže rastojanje od najmanje dva metra.

6. Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

Kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje dva metra, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

7. Prilikom održavanja sportskih takmičenja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše do 30% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca.

Kada se sportsko takmičenje održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše do 50% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca.

8. Prilikom održavanja organizovanih svečanosti, proslava, koncerata i drugih događaja koji ne predstavljaju kulturno-umetničke događaje iz člana 6. ove Naredbe u zatvorenom i na otvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 lica uz obavezno pridržavanja preventivnih mera.

9. Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

10. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji opštine Dimirovgrad, na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 500 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 2 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice i što se prilikom okupljanja mora obezbediti sprovođenje i drugih utvrđenih protivepidemioloških mera.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, više od 500 lica može se okupiti ako se za to okupljanje prethodno pribavi dozvola Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i prilikom okupljanja na sportskom događaju koji je organizovan u okviru registrovanih zvaničnih takmičenja, s tim što broj prisutnih lica prilikom sportskog događaja koji se održava na otvorenom prostoru ne može da bude veći od 50% kapaciteta objekta u kome se sportski događaj održava, odnosno od 30% kapaciteta kada se sportski događaj održava u zatvorenom prostoru.

Zabrana okupljanja iz ove  tačke Naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

11. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, kao i objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.) tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru od 06.00 časova do 01.00 časa narednog dana i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom bez ograničenja radnog vremena – uz primenu sledećih preventivnih mera, odnosno tako da se:

1) u zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora obezbediti da:

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),

– zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

– mora obezbediti propisano međusobno rastojanje između prisutnih lica, odnosno, u zavisnosti od veličine objekta, obezbediti da ukupna popunjenost objekta ne može viti veća od 50% maksimalne popunjenosti,

– na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se uslužni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

2) u otvorenom delu ugostiteljskog objekta mora obezbediti da:

– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),

– zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,

– između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,

– za stolom ne može sedeti više od pet osoba,

– ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 4 m² može boraviti samo jedno lice,

– otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,

– se reprodukovanje, odnosno emitovanje muzike ili izvođenje muzičko-scenskog programa uživo (tzv. živa muzika) ne može vršiti u vreme od 01.00 časa do 06.00 časova.

12. Zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (u daljem tekstu: objekat) mogu raditi u radnom vremenu i uz primenu mera utvrđenih ovom Naredbom, pod uslovom da upravljač objekta obezbedi:

1) da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj lica, da između lica koja čekaju na kupovinu hrane i pića postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeleženi linija kretanja do i od šaltera;

2) da na ulazu obavezno bude istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se prodajni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

3) da, ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, budu određena i vidljivo obeležena koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

4) da u objektu obavezno budu određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

5) da se na ulazu u objekat obavezno postave i koriste dezobarijere;

6) fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

7) da zaposleni obavezno nose zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;

8) da se zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), na svakih sat vremena, obavezno dezinfikuju rastvorom na bazi 70% alkohola;

9) da se obavezno odredi lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, upravljač centra je dužan da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;

10) da korona redar obavezno nosi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);

11) da korona redar obavezno upozorava korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u objekat i prilikom kretanja u objektu sve vreme boravka;

12) da, ako korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja obavestiti to lice da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti objekat bez odlaganja o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

13. Pravno lice i preduzetnik koji prodaje robu odnosno pruža usluge u objektu u okviru prostora u kome prodaje robu, odnosno pruža usluge (u daljem tekstu: radnja), pored sprovođenja mera utvrđenih ovom Naredbom, dužan je da obezbedi sledeće:

1) na ulazu u radnju mora vidno biti istaknuta korisna površina radnje i broj lica koja mogu biti prisutna;

2) ako radnja ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

3) u radnji moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar radnje na taj način da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja lica na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

4) ispred kasa ili prilikom drugog čekanja korisnika u redu mora uočljivim oznakama biti vidno obeleženo neophodno rastojanje između korisnika od minimum dva metra;

5) fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

6) zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima, kao što su zaposleni koji rade na kasama, i sl.;

7) zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, garderobe i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70% alkohola;

8) mora biti određeno lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko radnja ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara korisne površine, pravno lice (preduzetnik) dužan je da odredi više lica za korona redare, tako da se na svakom ulazu, tj. izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan korona redar;

9) korona redar mora nositi vidljivu oznaku da je korona redar (na svetloj podlozi moraju uočljivim slovima biti ispisane reči: korona redar);

10) korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska u radnju kao i za sve vreme boravka u radnji;

11) ukoliko korona redar primeti da neko lice ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti to lice da napusti radnju sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko to lice odbije da napusti radnju, bez odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe;

12) korona redar je dužan da upozori korisnike na neophodnost držanja fizičke udaljenosti prilikom čekanja u redu.

14. U radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi:

1) objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;

2) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);

3) objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, muzeji, galerije).

15. Bioskop (šifra 59.14. Uredbe o klasifikaciji delatnosti „Službeni glasnik RS”, broj 54/10) može raditi tako što će poslednja projekcija započeti ne posle 23.00 časa, do kada mogu i raditi blagajne za prodaju karata za te projekcije.

16. Mogu raditi bez ograničenja radnog vremena:

1) apoteke (uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);

2) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;

3) trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;

4) ordinacije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl;

5) objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta, specijalizovane ili nespecijalizovane).

17. U radnom vremenu iz tač. 11-14. ove Naredbe, u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 4 m² može boraviti samo jedno lice.

Izuzetno od ograničenja iz stava 1. ove tačke, u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge, odnosno druge usluge koje zahtevaju neposredan kontakt između zaposlenog i korisnika usluge, a koji raspolažu malom površinom i u kojima se ne može obezbediti propisano rastojanje, pored pružaoca usluge, odnosno zaposlenog, može biti prisutno samo lice kome se usluga pruža.

18. U objekat na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremena, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

19. Kovid sertifikat iz tačke 18. ove Naredbe je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Dokument iz stava 1. ove tačke može biti:

1) Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;

2) EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);

3) digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza iz stava 1. ove tačke elektronskim putem.

20. Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz tačke 18. ove Naredbe, dužni su da preko kovid redara, vrše obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata – digitalnog zelenog sertifikata Republike Srbije, odnosno dokaza iz tačke 19. stav 2. tačka 1) ove Naredbe, uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku iz tačke 19. stav 3. ove Naredbe.

Provera validnosti drugih dokumenata iz tačke 19. stav 2. tač. 2) i 3) vrši se uvidom u dokument.

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz tačke 18. ove Naredbe, dužani su preko kovid redara, da identitet nosioca Kovid sertifikata provere uvidom u važeći dokument sa fotografijom (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, indeks i dr.).

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 18. ove Naredbe odgovorni su ukoliko dozvole boravak u objektu iz člana 18, posle 22 časa do kraja radnog vremena licu koje nema Kovid sertifikat.

21. Negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2 koji izdaje mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije predstavljaće dokaz u smislu tačke 19. stav 1. tačka 2) nakon usvajanja akata, odnosno uputstva o testiranju za detekciju antigena SARS-CoV-2 Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

22. Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležni su Odeljenje za inspekcijske poslove opštine Dimitrovgrad preko komunalnog inspektora, sanitarna inspekcija, ovlašćena službena lica Policijske stanice u Dimitrovgradu i drugi inspektori Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad u slučaju potrebe.

Kontrolu pridržavanja mera iz tačke 18. i tačke 19. ove Naredbe, pored organa i ovlašćenih lica iz stava 1. ove tačke vrše i komunalni redari Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad.

23. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje mere iz tačke 1., tačke 2. i tačke 3. ove Naredbe, kao i ukoliko ne primenjuje mere lične zaštite od infekcije propisane  članom 46a st. 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Novčanom  kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se za prekršaj lice koje boravi u objektu, a ne poseduje Kovid sertifikat (tačka 18. ove Naredbe).

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice koje za nepoštovanje mera iz tačke 5. – 18. i tačke 20. ove Naredbe, a ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tačke 5. – 18. i tačke 20. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tačke  5. – 18. i tačke 20. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan, utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom  Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad  da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Ovlašćuje se JP „Komunalac“ Dimitrovgrad za kontrolu sprovođenja mera propisanih ovom Naredbom na gradskoj pijaci.

24. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl.73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

25. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi Naredba br. 06-228/2021-17/1 od 25.10.2021. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 55/21).

26. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“ i proizvodi pravno dejstvo dok to nalaže epidemiološka situacija.

Br. 06-235/2021-17/1

Datum: 28.10.2021. godine.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE DIMITROVGRAD

                                                                                        KOMANDANT ŠTABA

                                                                                              Vladica Dimitrov s.r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *