публична покана за съфинансиране на работи по текущо и инвестиционно поддържане на сгради