ZAKAZANA TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DIMITROVGRAD

Predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad, Zoran Djurov, zakazao je treću sedincu Skupštine opštine Dimitrovgrad, za sredu 14.oktobar u 10 sati. I ova sednica biće održana u velikoj sali Centra za kulturu, uz poštovanje strogih epidemioloških mera.

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 42. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”, бр. 6/19) и члана 98. став 1. и 102. став 1. Пословника Скупштина општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19)

С а з и в а м

III седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 14. октобар 2020. године (среда) у сали Центра за културу, са почетком у 1000 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Усвајање записника са II седнице Скупштинеопштине Димитровград.
 2. Усвајање записника са радног дела свечане седнице Скупштинеопштине Димитровград.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању буџета општине Димитровград за период 01.01. – 30.06.2020. године.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Димитровград за 2019. Годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Димитровград за 2020. Годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о економској цени програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ Димитровград за радну 2020/2021 годину.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на територији општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију глине у лежишту „Црне ровине“ у КО Бребевница у општини Димитровград.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности кп бр. 505/8 КО Димитровград.
 10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу сувласничког удела неизграђеног грађевинског земљишта кп бр. 1175/1 КО Димитровград у јавној својини општине Димитровград.
 11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности кп бр. 7637 КО Смиловци у јавну својину Општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
 13. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању радног времена у трговини, занатству,  угоститељству и објектима за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
 14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о димничарским услугама.
 15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одржавању јавних зелених површина.
 16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о  уређењу и одржавању градске пијаце.
 17. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о пружању стамбене подршке на територији општине Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Програма о изменама Програма рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2020. годину.
 1. Разматрање и усвајање предлога Решења o усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године ЈП „Комуналац“ – Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма из делокруга рада ЈП „Комуналац“ Димитровград и финансијског пословања за 2019. годину.
 3. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград са финансијским планом за 2020. годину.
 4. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити за 2019. годину.
 5. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот о расподели добити за 2019. годину.
 6. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Упоредне анализе и финансијских показатеља пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – оператера који управљају санитарним депонијама у Републици Србији.
 7. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са финансијским извештајем за период 01.01.2020-30.06.2020. године.
 8. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ са финансијским извештајем за период 01.01.2019-31.12.2019. године.
 9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровграду за радну 2020/21 годину са Оперативним планом рада.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Годишњег извештаја о реализацији плана рада Предшколске установе „8. септембар“ у Димитровгради за радну 2019/20 годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград.
 12. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Управног одбора Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград.
 13. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград.
 14. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању Школског одбора Гимназије „Св. Ћирило и Методије“ Димитровград.
 15. Разматрање и усвајање предлога Решења o образовању Општинског савета родитеља.
 16. Разматрање и усвајање предлога Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
 17. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о именовању Комисије за планове општине Димитровград.
 18. Разматрање и усвајање предлога Решења o давању сагласности на Одлуку о измени Статута Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 19. Разматрање и усвајање предлога Решења o разрешењу директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 20. Разматрање и усвајање предлога Решења o именовању вд директора Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград.
 21. Разматрање и усвајање предлога Одлуке o распуштању Савета месне заједнице Драговита и именовању повереника.
 22. Разматрање и усвајање предлога Решења о допуни Решења о образовању радног тела за праћење примене ЛАП за општину Димитровград 2017-2021;
 23. Одговори на одборничка питања и иницијативе.
 24. Одборничка питања и иницијативе

Број: 06-127/2020-17/3

У Димитровграду, 07.10.2020. године

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК,

                                                                                                                 Зоран Ђуров

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.