O D L U K A O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE DIMITROVGRAD

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA DIMITROVGRAD
PREDSEDNIK OPŠTINE
br. 82-2/2021-16
Dana 11.01.2021. godina
DIMITROVGRAD
Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju
vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44.
st. 1 tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr.
zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 53. stav 4. Zakona o vodama člana („Sl. Glasnik
RS“, broj 30/2010. 93/2012, 101/2016,95/2018 i 95/2018- dr. zakon), 59. stav 1. tačka 15.
Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19) i Operativnog
plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Dimitrovgrad za vode II reda za 2020.
godinu („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/20), Predsednik opštine Dimitrovgrad,
dana 11.01.2021. godine, doneo je:

O D L U K U

o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad

 1. PROGLAŠAVA SE vanredna situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad,
  usled elementarne nepogode – poplava i bujičnih voda.
 2. Nalaže se Opštinskom štabu za vanredne situacije da sprovodi mere na eventualnoj
  zaštiti, spasavanju i evakuaciji stanovništva, smanjenju rizika od budućih
  vanrednih situacija, prati organizaciju i funkcionisanje na sanaciji ugroženih
  naseljenih mesta i područja.
  Opštinski štab za vanredne situacije mora blagovremeno informisati
  stanovništvo o rizicima i opasnostima kao i preduzetim merama.
 3. Obavezuje se Javno preduzeće „Komunalac“ Dimitrovgrad da, u saradnji sa
  Opštinskim štabom za vanredne situacije, organizuje optimalno angažovanje
  ljudstva i materijalnih sredstava u slučaju potrebe delovanja usled poplave i
  bujičnih voda na teritoriji opštine Dimitrovgrad.
  Pravna lica, nadležne službe, javna preduzeća i dr., dužni su da sprovode Odluke
  koje će donositi Štab za vanredne situacije radi sprovođenja mera zaštite i
  spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, životinja, a u
  cilju ublažavanja posledica elementarne nepogode.
 4. Ovu Odluku dostaviti Vladi Republike Srbije, Policijskoj stanici Dimitrovgrad,
  Okružnom štabu za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot,
  Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju

za vanredne situacije u Pirotu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim
učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu opštine
  Dimitrovgrad.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 11.01.2020. godine Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad,
Zaključkom br. 06-3/2020-17/1, predložio je proglašenje vanredne situacije na teritoriji
opštine Dimitrovgrad, u cilju preduzimanja hitnih i operativnih mera zaštite i
spasavanja na teritoriji opštine Dimitrovgrad zbog poplava i bujičnih vodotoka.
Članom 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju
vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), propisano je da vanrednu situaciju
za teritoriju opštine proglašava i ukida Predsednik opštine, na predlog Opštinskog
štaba za vanredne situacije.
Članom 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. List opštine
Dimitrovgrad“ br. 6/19.) propisano je da Predsednik opštine Dimitrovgrad donosi odluku
o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne
situacije.
Članom 53. stav 4. Zakona o vodama člana („Sl. Glasnik RS“, broj 30/2010. 93/2012,
101/2016,95/2018 i 95/2018- dr. zakon) propisano je da na vodama II reda odrbanu od poplava
organizuje i sprovodi jedinica lokalne samouprave u skladu sa Opštim planom za odbranu
od poplava i Operativnim planom za odbranu od poplava.
Imajući u vidu sve napred navedeno, a posebno da su stanovništvo, materijalna i
kulturna dobra ugrožena poplavama i bujičnim vodama, koji su zahvatili teritoriju
opštine Dimitrovgrad, utvrđeno je da je predlog za proglašenje vanredne situacije na
teritoriji opštine Dimitrovgrad osnovan, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK OPŠTINE DIMITROVGRAD

Vladica Dimitrov s. r.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons