ПРОМЕНИ ПРЕДВИЖДАТ ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Депутатите приеха промени в Закона за българското гражданство на второ четене. Създава се Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина с приетите на второ четене промени в Закона за българското гражданство.

Той се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище за гражданство в двумесечен срок от възлагането и взима предвид:

дали молителят ползва български език, дали се самоопределя като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства – да е част от българска общност или българско малцинство в друга държава; да произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия, и др. Държавната агенция за българите в чужбина създава и води електронен регистър с данни на лицата, за които Консултативният съвет е установил български произход. Регистърът се създава в тримесечен срок от влизането в сила на промените в закона.

Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията,

може да придобие българско гражданство по натурализация, ако е удвоило инвестицията си при същите условия на закона или е инвестирало в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на допълнителна сума не по-малка от 1 000 000 лв. за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Правилото важи и за чужденец, който преди не по-малко от една година е получил разрешение за постоянно пребиваване у нас по закона за чужденците, увеличил е инвестицията при същите условия на закона до най-малко 1 000 000 лв. и в резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо 20 нови работни места за български граждани.

Разрешение за продължително пребиваване в страната могат да получат чужденци, които притежават т.нар. стартъп виза, имат издадено от Държавната агенция за научни изследвания и иновации удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект както и, след издаване на визата за дългосрочно пребиваване, са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, притежават не по-малко от 50% от капитала му. Дейността на дружеството трябва да е същата като заявената при издаване на удостоверението.

В производството за придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата се представят официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице – негов възходящ до трета степен вкл. роднина, който е от български произход, гласуваха депутатите.

Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи, министърът на правосъдието може да изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход.

VESTI.BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.