ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГРАД НИШ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД СЕ ИЗДАВА ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА (ДАБЧ) СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ИЗДАДЕНО ОТ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

 

ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ НЯМАТ НИКАКВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ ПО ПМС No 103 от 31.05.1993 г., КАКТО И КЪМ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА „Д”

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА ТИІІ “Д”

ЗА СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ ВЪВ ВУЗ В Р БЪЛГАРИЯ ПО ПМС No 103 от

31.05.1993 г.

 

 1. Заявление за виза по образец със снимка, към които прилага следните

документи, които са в оригинал и 1бр. копия:

 

 1. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката;

 

 1. Уверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през

съответната година;

 

 1. Редовен документ за задгранично пътуване със срок на валидност не по-малко

от 18 месеца;

 

 1. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните

данни исположените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване;

 

 1. Снимка паспортен формат;

 

 1. Удостоверение от ДАБЧ за български произход по смисъла на ПМС No 103 от

31.05.1993 г.;

 

 1. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой (180 дни) с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да Възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;

–  Не се изисква за студентите, които при записване във висше училище се ползват от Здравно осигуряване, за което представят документ;

 

 1. Доказателства за осигурено жилище;

– настанителна заповед за студентско общежитие;

ИЛИ

– нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота;

– нотариално заверена декларация по параграф 1, т.20 3ЧРБ от собственика за предоставяне на адрес на пребиваване – при представяне на договор за наем;

 

 1. Документ, удостоверяващ получаването на стипендия или доказателства за

наличието на стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за Издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;

 

 1. При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.

– За студентите от български произход по смисъла на ПМС No 103 от 31.05.1993 г., ГК-Ниш ще приема свидетелства за съдимост и на сръбски език, за да се намалят разходите на студентите за превод и легализация при подаване на документите за виза.

 

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ГРАД НИШ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *